Copyright © Vrij-Katholieke Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer en het Privacy statement
Amsterdam
Arnhem
Bloemendaal
Naarden
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Onze kerkgemeenten
Mail naar de bisschop
Lectionarium lezingen Nag Hammadi- geschriften De Alternatieve lezingen in de H. Mis zijn verkrijgbaar. Meer informatie >
Lees verder Lees verder
Achtergronden van de Vrij-Katholieke Kerk De Vrij-Katholieke kerk biedt online een cursus aan voor iedereen, zowel in het Nederlands als in het Engels. U kunt daarin kennis maken met een aantal karakteristieke achtergronden van de Vrij- Katholieke Kerk. De cursus volgen: gebruik bovenaan knop Online cursus.
Septuagesima 70-dagen vóór Pasen Wijsheid het Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7) Daarom is er gezegd: “Ieder die de waarheid van de echte wijsheid zoekt, zal zichzelf vleugels maken, zodat hij kan vliegen om de begeerte, die de geesten van de mensen verschroeit, te ontvluchten. Hij zal zich vleugels maken om iedere zichtbare geest te ontvluchten.” En Thomas antwoordde: ‘Heer, dat is nu precies waarnaar ik u vraag, omdat ik heb begrepen dat u het bent die voor ons heilzaam is, zoals u zelf zegt.’ Weer antwoordde de Verlosser en zei: ‘Daarom is het voor ons noodzakelijk met jullie te spreken, omdat dit de leer voor de volkomenen is. Als jullie volkomen willen worden, zullen jullie deze woorden in acht moeten nemen; zoniet, dan zal jullie naam “onwetende” zijn. De wijze is volmaakt in alle wijsheid. Voor de dwaas echter zijn goed en slecht hetzelfde. Een wijs mens zal gevoed worden door de waarheid en zal als een boom zijn, die groeit bij de stroom.’

Collectegebed

O God de Heilige Geest, wij bidden U Uw wonderbare gaven van wijsheid en inzicht over ons uit te storten, opdat wij daardoor mogen leren U inniger lief te hebben en U beter te dienen.
Magazine voor religie en spiritualiteit belicht vanuit theosofie en gnosis
De Vrij-Katholieke Kerk leest in de H. Mis teksten uit de Nag Hammadi-geschriften, naast de schriftlezingen uit de Bijbel. Lees verder>> over het gebruik van de Nag Hammadi- geschriften.
email
Kerkgemeente Naarden De bijeenkomsten vinden plaats in de koffiekamer van de kapel van de Kerkgemeente Naarden. Aanvang steeds om 20.00 uur. Contact: priester Christiaan de Moraaz Imans, email: moraaz44@gmail.com Op deze studie avonden is iedereen van harte welkom. 14 februari verwachten we de studie in het Evangelie der Waarheid af te ronden, de volgende keer beginnen we met Verhandeling over de Opstanding. Dit traktaat dat in de Codex Jung volgt meteen op het Evangelie der Waarheid, heeft er ook inhoudelijk overeenkomsten mee, al was het alleen maar omdat ook hierin 'de Waarheid' een belangrijke rol speelt. De data voor de eerste helft van 2019 zijn: 14 en 28 februari 14 maart 11 en 25 april, met een eventuele uitloop naar 9 mei.

Hartelijk welkom op onze website!

De Vrij-Katholieke Kerk is een jonge loot aan de boom van het christendom. Toch bestaat ze al 100 jaar. De VKK staat open voor alle vormen van spiritualiteit. Sinds Pasen 2010 heeft de VKK teksten uit de Nag Hammadi Geschriften officieel in gebruik genomen. Deze worden naast de epistels en evangeliën voorgelezen. De Vrij-Katholieke Kerk grijpt daarmee bewust terug op de geschriften die in de eerste eeuwen van het christendom in omloop waren. De Nag Hammadi-Geschriften gaan over innerlijk weten. Innerlijk weten is van essentieel belang. U bent welkom om kennis te maken met de VKK. Op zondagochtend wordt in onze kerken de Mis gevierd om half elf.

Kerkkalender

Intentie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG) van toepassing. Hoe wij gegevens over leden en belangstellenden opslaan en gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy Statement. De link staat steeds onder aan de pagina.

Kerkgemeente Utrecht: studieavonden Godsbeelden - Mensbeelden

In de koffiekamer starten we op vrijdagavond 19 oktober met studie en uitwisseling Godsbeeld en Mensbeeld. De volgende data zijn: 22 februari, 22 maart en 26 april. Aanvang steeds om 20.00 uur. Vanaf 22 februari zullen vooral “Mensbeelden” aan de orde komen. Priester Frank Kouwe heeft een studieboekje gemaakt, om vandaaruit met elkaar te studeren en te ervaren. Adres: St. Maartenskapel, Herenstraat 27, 3512 KB Utrecht
Kerkgemeente Amsterdam VERHANDELING OVER DE OPSTANDING De studiebijeenkomsten over dit bijzondere geschrift zullen worden geleid door pr. Piet Standaar. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden ten huize van één van onze leden op de maandagmorgen en begint om 9.30 uur. Data voorjaar 2019: maandag 11 en 25 februari maandag 11 en 25 maart maandag 8 en 29 april Aanmelden en voor vragen over de inhoud: tel. 036-5246426 / 06-25276240; email: pj_standaar@hotmail.com

Wijding tot Exorcist - Kerkgemeente Zwolle

Zondag 24 februari wordt Marion Lunshof door Mgr. Peter Baaij tot Exorcist gewijd. Een feestelijke gebeurtenis voor de voor de gehele kerkgemeente! Op het pad van ontwikkeling komen we nu aan, waar de kwaliteiten van al voorafgaande samenkomen. Kennis van ceremonieel werk, ordelijk zijn, toewijding en er voor anderen zijn, mentale kennis der dingen, medegevoel. Nu komen aspecten als empathie, mededogen en vertrouwen in zicht. Ook zelfbeheersing en oprechtheid. De kracht het werk te doen vanuit een onbevooroordeeld uitgangspunt.

Studie-bijeenkomsten Nag Hammadi-geschriften

Meer info over de Opstanding Meer info over de Opstanding
Wijding tot Subdiaken - Kerkgemeente Utrecht Zondag 17 maart zal Acoliet Floris Visscher door Mgr. Peter Baaij worden gewijd tot Subdiaken. In deze orde van het Subdiaconaat wordt een proeftijd doorgemaakt, die noodzakelijk is, zo er in de toekomst sprake mocht zijn van het verlenen van hogere wijdingen, namelijk die van Diaken en Priester. Het geeft aan hen, die déze bediening ontvangen, meer kracht en standvastigheid, teneinde hen in staat te stellen in alle eenvoud hun leven aan Christus te wijden in dienst van Zijn heilige Kerk. De verantwoordelijkheid, die degenen hebben te dragen, die door het ontvangen van de hogere wijdingen tot vertegenwoordigers van Christus onze Heer worden verheven, is inderdaad zo groot, dat de subdiakens vaak een dergelijke proeftijd wordt voorgeschreven, gedurende welke zij, die voor verdere hogere wijdingen in aanmerking komen, zich kunnen voorbereiden, opdat zulk een ernstige stap niet lichtvaardig of onbedachtzaam wordt ondernomen.
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
Opleidingsmogelijkheden in de VKK